Jumat, 09 Desember 2016

SESORAH NGURI-NGURI BUDAYA

Sesorah dalam bahasa Indonesia artinya pidato. Berikut ini kami sajikan contoh sesorah yang bertemakan "Nguri-Nguri Budaya Jawa". Nguri-nguri budaya Jawa artinya melestarikan budaya Jawa. Hal ini merupakan suatu hal yang penting di era globalisasi seperti sekarang ini.

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam kasugengan lan karaharjan mugia tansah kaparingaken dhumateng kita sedaya. Amin.
Para Bapak, ibu serta para rawuh ingkang dahat kinurmatan
Sumangga langkung rumiyin kita tansah ngaturaken puja saha puji syukur dumateng Gusti Ingkang Maha Agung. Ingkang sampun kepareng maringi kabagjan,  kesehatan saha kasarasan saengga kita sedaya saged kempal manunggal wonten ing papan menika tanpa alangan setungga menapa.
Wonten ing pepanggihan menika keparenga kula badhe ngaturaken perkawis nguri-nguri kabudayan Jawa.
Wonten ing setunggal wekdal, dumadakan nate tuwuh pitakenan ing pamikiran kula: Jan-jane napa toh sing dikarepake saking ukara "ayo padha nguri-uri kabudayan Jawa"? Wujudipun kepriwe? Nalika aku seneng ningali wayang kulit, karawitan, nonton kethoprak, lan liya-iyane, napa niku sampun kalebet 'nguri-uri kabudayan Jawa'?